Help and Acknowledgements


1co:11:1 mimEtai mou  ginesthe kathOs kagO christou 
     mimEtEs egO  ginomai kathOs kagO *PN*   
     N_NPM  RP_GS V_PMD2P C   D  N_GSM  

1co:11:2 epainO de humas hoti panta mou  memnEsthe  kai kathOs paredOka  
     epaineO de su  hoti pas  egO  mimnEskomai kai kathOs paradidOmi 
     V_PAI1S C RP_AP C  A_APN RP_GS V_XMI2P   C  C   V_AAI1S  

 humin tas  paradoseis katechete 
 su  ho   paradosis katechO  
 RP_DP RA_APF N_APF   V_PAI2P  

1co:11:3 thelO  de humas eidenai hoti pantos andros hE   kephalE ho   
     thelO  de su  oida  hoti pas  anEr  ho   kephalE ho   
     V_PAI1S C RP_AP V_XAN  C  A_GSM N_GSM RA_NSF N_NSF  RA_NSM 

 christos estin  kephalE de gunaikos ho   anEr kephalE de tou  christou 
 *PN*   eimi  kephalE de gunE   ho   anEr kephalE de ho   *PN*   
 N_NSM  V_PAI3S N_NSF  C N_GSF  RA_NSM N_NSM N_NSF  C RA_GSM N_GSM  

 ho   theos 
 ho   theos 
 RA_NSM N_NSM 

1co:11:4 pas  anEr proseuchomenos E prophEteuOn kata kephalEs echOn  
     pas  anEr proseuchomai  E prophEteuO kata kephalE echO   
     A_NSM N_NSM V_PMPNSM    C V_PAPNSM  P  N_GSF  V_PAPNSM 

 kataischunei tEn  kephalEn autou 
 kataischunO ho   kephalE autos 
 V_PAI3S   RA_ASF N_ASF  RP_GSM 

1co:11:5 pasa de gunE proseuchomenE E prophEteuousa akatakaluptO tE   
     pas  de gunE proseuchomai E prophEteuO  akatakaluptos ho   
     A_NSF C N_NSF V_PMPNSF   C V_PAPNSF   A_DSF     RA_DSF 

 kephalE kataischunei tEn  kephalEn autEs hen  gar estin  kai to   
 kephalE kataischunO ho   kephalE autos heis gar eimi  kai ho   
 N_DSF  V_PAI3S   RA_ASF N_ASF  RP_GSF A_NSN C  V_PAI3S C  RA_NSN 

 auto tE   exurEmenE 
 autos ho   xuraomai 
 A_NSN RA_DSF V_XPPDSF 

1co:11:6 ei gar ou katakaluptetai gunE kai keirasthO ei de aischron gunaiki 
     ei gar ou katakaluptomai gunE kai keirO   ei de aischros gunE  
     C C  D V_PMI3S    N_NSF D  V_AMD3S  C C A_NSN  N_DSF  

 to   keirasthai E xurasthai katakaluptesthO 
 ho   keirO   E xuraomai katakaluptomai 
 RA_NSN V_AMN   C V_AMN   V_PMD3S     

1co:11:7 anEr men gar ouk opheilei katakaluptesthai tEn  kephalEn eikOn kai 
     anEr men gar ou opheilO katakaluptomai  ho   kephalE eikOn kai 
     N_NSM C  C  D  V_PAI3S V_PMN      RA_ASF N_ASF  N_NSF C  

 doxa theou huparchOn hE   gunE de doxa andros estin  
 doxa theos huparchO ho   gunE de doxa anEr  eimi  
 N_NSF N_GSM V_PAPNSM RA_NSF N_NSF C N_NSF N_GSM V_PAI3S 

1co:11:8 ou gar estin  anEr ek gunaikos alla gunE ex andros 
     ou gar eimi  anEr ek gunE   alla gunE hex anEr  
     D C  V_PAI3S N_NSM P N_GSF  C  N_NSF P  N_GSM 

1co:11:9 kai gar ouk ektisthE anEr dia tEn  gunaika alla gunE dia ton  
     kai gar ou ktizO  anEr dia ho   gunE  alla gunE dia ho   
     D  C  D  V_API3S N_NSM P  RA_ASF N_ASF  C  N_NSF P  RA_ASM 

 andra 
 anEr 
 N_ASM 

1co:11:10 dia touto opheilei hE   gunE exousian echein epi tEs  kephalEs 
     dia houtos opheilO ho   gunE exousia echO  epi ho   kephalE 
     P  RD_ASN V_PAI3S RA_NSF N_NSF N_ASF  V_PAN P  RA_GSF N_GSF  

 dia tous  aggelous 
 dia ho   aggelos 
 P  RA_APM N_APM  

1co:11:11 plEn oute gunE chOris andros oute anEr chOris gunaikos en  kuriO 
     plEn oute gunE chOris anEr  oute anEr chOris gunE   heis kurios 
     C  C  N_NSF P   N_GSM C  N_NSM P   N_GSF  P  N_DSM 

1co:11:12 hOsper gar hE   gunE ek tou  andros houtOs kai ho   anEr dia 
     hOsper gar ho   gunE ek ho   anEr  houtO kai ho   anEr dia 
     C   C  RA_NSF N_NSF P RA_GSM N_GSM D   D  RA_NSM N_NSM P  

 tEs  gunaikos ta   de panta ek tou  theou 
 ho   gunE   ho   de pas  ek ho   theos 
 RA_GSF N_GSF  RA_NPN C A_NPN P RA_GSM N_GSM 

1co:11:13 en  humin autois krinate prepon  estin  gunaika akatakalupton 
     heis su  autos krinO  prepei  eimi  gunE  akatakaluptos 
     P  RP_DP RP_DPM V_AAD2P V_PAPNSN V_PAI3S N_ASF  A_ASF     

 tO   theO proseuchesthai 
 ho   theos proseuchomai  
 RA_DSM N_DSM V_PMN     

1co:11:14 oude hE   phusis autE  didaskei humas hoti anEr men ean koma  
     oude ho   phusis autos didaskO su  hoti anEr men ean komaO  
     D  RA_NSF N_NSF RP_NSF V_PAI3S RP_AP C  N_NSM C  C  V_PAS3S 

 atimia autO  estin  
 atimia autos eimi  
 N_NSF RP_DSM V_PAI3S 

1co:11:15 gunE de ean koma  doxa autE  estin  hoti hE   komE anti 
     gunE de ean komaO  doxa autos eimi  hoti ho   komE anti 
     N_NSF C C  V_PAS3S N_NSF RP_DSF V_PAI3S C  RA_NSF N_NSF P  

 peribolaiou dedotai [autE] 
 peribolaion didOmi autos 
 N_GSN    V_XPI3S RP_DSF 

1co:11:16 ei de tis  dokei  philoneikos einai hEmeis toiautEn sunEtheian ouk 
     ei de tis  dokeO  philoneikos eimi egO  toioutos sunEtheia ou 
     C C RI_NSM V_PAI3S A_NSM    V_PAN RP_NP RD_ASF  N_ASF   D  

 echomen oude hai  ekklEsiai tou  theou 
 echO  oude ho   ekklEsia ho   theos 
 V_PAI1P C  RA_NPF N_NPF   RA_GSM N_GSM 

1co:11:17 touto de paraggellOn ouk epainO hoti ouk eis to   kreisson alla 
     houtos de paraggellO ou epaineO hoti ou heis ho   kreittOn alla 
     RD_ASN C V_PAPNSM  D  V_PAI1S C  D  P  RA_ASN A_ASNC  C  

 eis to   hEsson sunerchesthe 
 heis ho   hEssOn sunerchomai 
 P  RA_ASN A_ASNC V_PMI2P   

1co:11:18 prOton men gar sunerchomenOn humOn en  ekklEsia akouO  schismata 
     prOtos men gar sunerchomai  su  heis ekklEsia akouO  schisma  
     A_ASN C  C  V_PMPGPM   RP_GP P  N_DSF  V_PAI1S N_APN   

 en  humin huparchein kai meros ti   pisteuO 
 heis su  huparchO  kai meros tis  pisteuO 
 P  RP_DP V_PAN   C  N_ASN RI_ASN V_PAI1S 

1co:11:19 dei   gar kai haireseis en  humin einai hina [kai] hoi  dokimoi 
     deO   gar kai hairesis heis su  eimi hina kai  ho   dokimos 
     V_PAI3S C  D  N_APF   P  RP_DP V_PAN C  D   RA_NPM A_NPM  

 phaneroi genOntai en  humin 
 phaneros ginomai heis su  
 A_NPM  V_AMS3P P  RP_DP 

1co:11:20 sunerchomenOn oun humOn epi to   auto ouk estin  kuriakon deipnon 
     sunerchomai  oun su  epi ho   autos ou eimi  kuriakos deipnon 
     V_PMPGPM   C  RP_GP P  RA_ASN A_ASN D  V_PAI3S A_ASN  N_ASN  

 phagein 
 esthiO 
 V_AAN  

1co:11:21 hekastos gar to   idion deipnon prolambanei en  tO   phagein kai 
     hekastos gar ho   idios deipnon prolambanO heis ho   esthiO kai 
     A_NSM  C  RA_ASN A_ASN N_ASN  V_PAI3S   P  RA_DSN V_AAN  C  

 hos  men peina  hos  de methuei 
 hos  men peinaO hos  de methuO 
 RR_NSM C  V_PAI3S RR_NSM C V_PAI3S 

1co:11:22 mE gar oikias ouk echete eis to   esthiein kai pinein E tEs  
     mE gar oikia ou echO  heis ho   esthiO  kai pinO  E ho   
     X C  N_APF D  V_PAI2P P  RA_ASN V_PAN  C  V_PAN C RA_GSF 

 ekklEsias tou  theou kataphroneite kai kataischunete tous  mE echontas 
 ekklEsia ho   theos kataphroneO  kai kataischunO  ho   mE echO   
 N_GSF   RA_GSM N_GSM V_PAI2P    C  V_PAI2P    RA_APM D V_PAPAPM 

 ti   eipO  humin epainesO humas en  toutO ouk epainO 
 tis  legO  su  epaineO su  heis houtos ou epaineO 
 RI_ASN V_AAS1S RP_DP V_AAS1S RP_AP P  RD_DSN D  V_PAI1S 

1co:11:23 egO  gar parelabon  apo tou  kuriou ho   kai paredOka  humin 
     egO  gar paralambanO apo ho   kurios hos  kai paradidOmi su  
     RP_NS C  V_AAI1S   P  RA_GSM N_GSM RR_ASN D  V_AAI1S  RP_DP 

 hoti ho   kurios iEsous en  tE   nukti hE   paredideto elaben arton 
 hoti ho   kurios *PN*  heis ho   nux  hos  paradidOmi lambanO artos 
 D  RA_NSM N_NSM N_NSM P  RA_DSF N_DSF RR_DSF V_IPI3S  V_AAI3S N_ASM 

1co:11:24 kai eucharistEsas eklasen kai eipen  touto mou  estin  to   
     kai eucharisteO  klaiO  kai legO  houtos egO  eimi  ho   
     C  V_AAPNSM   V_AAI3S C  V_AAI3S RD_NSN RP_GS V_PAI3S RA_NSN 

 sOma to   huper humOn touto poieite eis tEn  emEn anamnEsin 
 sOma ho   huper su  houtos poieO  heis ho   emos anamnEsis 
 N_NSN RA_NSN P   RP_GP RD_ASN V_PAD2P P  RA_ASF A_ASF N_ASF   

1co:11:25 hOsautOs kai to   potErion meta to   deipnEsai legOn  touto 
     hOsautOs kai ho   potErion meta ho   deipneO  legO   houtos 
     D    D  RA_ASN N_ASN  P  RA_ASN V_AAN   V_PAPNSM RD_NSN 

 to   potErion hE   kainE diathEkE estin  en  tO   emO  haimati 
 ho   potErion ho   kainos diathEkE eimi  heis ho   emos haima  
 RA_NSN N_NSN  RA_NSF A_NSF N_NSF  V_PAI3S P  RA_DSN A_DSN N_DSN  

 touto poieite hosakis ean pinEte eis tEn  emEn anamnEsin 
 houtos poieO  hosakis ean pinO  heis ho   emos anamnEsis 
 RD_ASN V_PAD2P C    X  V_PAS2P P  RA_ASF A_ASF N_ASF   

1co:11:26 hosakis gar ean esthiEte ton  arton touton kai to   potErion 
     hosakis gar ean esthiO  ho   artos houtos kai ho   potErion 
     C    C  X  V_PAS2P RA_ASM N_ASM RD_ASM C  RA_ASN N_ASN  

 pinEte ton  thanaton tou  kuriou kataggellete achris hou  elthE  
 pinO  ho   thanatos ho   kurios kataggellO  achri hou  erchomai 
 V_PAS2P RA_ASM N_ASM  RA_GSM N_GSM V_PAI2P   P   RR_GSM V_AAS3S 

1co:11:27 hOste hos  an esthiE ton  arton E pinE  to   potErion tou  
     hOste hos  an esthiO ho   artos E pinO  ho   potErion ho   
     C   RR_NSM X V_PAS3S RA_ASM N_ASM C V_PAS3S RA_ASN N_ASN  RA_GSM 

 kuriou anaxiOs enochos estai  tou  sOmatos kai tou  haimatos tou  
 kurios anaxiOs enochos eimi  ho   sOma  kai ho   haima  ho   
 N_GSM D    A_NSM  V_FMI3S RA_GSN N_GSN  C  RA_GSN N_GSN  RA_GSM 

 kuriou 
 kurios 
 N_GSM 

1co:11:28 dokimazetO de anthrOpos heauton kai houtOs ek tou  artou esthietO 
     dokimazO  de anthrOpos heautou kai houtO ek ho   artos esthiO  
     V_PAD3S  C N_NSM   RP_ASM C  D   P RA_GSM N_GSM V_PAD3S 

 kai ek tou  potEriou pinetO 
 kai ek ho   potErion pinO  
 C  P RA_GSN N_GSN  V_PAD3S 

1co:11:29 ho   gar esthiOn kai pinOn  krima heautO esthiei kai pinei  mE 
     ho   gar esthiO  kai pinO   krima heautou esthiO kai pinO  mE 
     RA_NSM C  V_PAPNSM C  V_PAPNSM N_ASN RP_DSM V_PAI3S C  V_PAI3S D 

 diakrinOn to   sOma 
 diakrinO ho   sOma 
 V_PAPNSM RA_ASN N_ASN 

1co:11:30 dia touto en  humin polloi astheneis kai arrOstoi kai koimOntai 
     dia houtos heis su  polus asthenEs kai arrOstos kai koimaomai 
     P  RD_ASN P  RP_DP A_NPM A_NPM   C  A_NPM  C  V_PMI3P  

 hikanoi 
 hikanos 
 A_NPM  

1co:11:31 ei de heautous diekrinomen ouk an ekrinometha 
     ei de heautou diakrinO  ou an krinO    
     C C RP_APM  V_IAI1P   D  X V_IPI1P   

1co:11:32 krinomenoi de hupo [tou] kuriou paideuometha hina mE sun tO   
     krinO   de hupo ho   kurios paideuO   hina mE sun ho   
     V_PPPNPM  C P  RA_GSM N_GSM V_PPI1P   C  D P  RA_DSM 

 kosmO katakrithOmen 
 kosmos katakrinO   
 N_DSM V_APS1P    

1co:11:33 hOste adelphoi mou  sunerchomenoi eis to   phagein allElous 
     hOste adelphos egO  sunerchomai  heis ho   esthiO allElOn 
     C   N_VPM  RP_GS V_PMPNPM   P  RA_ASN V_AAN  RP_APM  

 ekdechesthe 
 ekdechomai 
 V_PMD2P   

1co:11:34 ei tis  peina  en  oikO esthietO hina mE eis krima sunerchEsthe 
     ei tis  peinaO heis oikos esthiO  hina mE heis krima sunerchomai 
     C RI_NSM V_PAI3S P  N_DSM V_PAD3S C  D P  N_ASN V_PMS2P   

 ta   de loipa hOs an elthO  diataxomai 
 ho   de loipos hOs an erchomai diatassO  
 RA_APN C A_APN C  X V_AAS1S V_FMI1S  


Help and Acknowledgements