Help and Acknowledgements


1co:10:1 ou thelO  gar humas agnoein adelphoi hoti hoi  pateres hEmOn pantes 
     ou thelO  gar su  agnoeO adelphos hoti ho   patEr  egO  pas  
     D V_PAI1S C  RP_AP V_PAN  N_VPM  C  RA_NPM N_NPM  RP_GP A_NPM 

 hupo tEn  nephelEn Esan  kai pantes dia tEs  thalassEs diElthon  
 hupo ho   nephelE eimi  kai pas  dia ho   thalassa dierchomai 
 P  RA_ASF N_ASF  V_IAI3P C  A_NPM P  RA_GSF N_GSF   V_AAI3P  

1co:10:2 kai pantes eis ton  mOusEn ebaptisthEsan en  tE   nephelE kai 
     kai pas  heis ho   *PN*  baptizO    heis ho   nephelE kai 
     C  A_NPM P  RA_ASM N_ASM V_API3P    P  RA_DSF N_DSF  C  

 en  tE   thalassE 
 heis ho   thalassa 
 P  RA_DSF N_DSF  

1co:10:3 kai pantes to   auto pneumatikon brOma ephagon 
     kai pas  ho   autos pneumatikos brOma esthiO 
     C  A_NPM RA_ASN A_ASN A_ASN    N_ASN V_AAI3P 

1co:10:4 kai pantes to   auto pneumatikon epion  poma epinon gar ek 
     kai pas  ho   autos pneumatikos pinO  poma pinO  gar ek 
     C  A_NPM RA_ASN A_ASN A_ASN    V_AAI3P N_ASN V_IAI3P C  P 

 pneumatikEs akolouthousEs petras hE   petra de En   ho   christos 
 pneumatikos akoloutheO  petra ho   petra de eimi  ho   *PN*   
 A_GSF    V_PAPGSF   N_GSF RA_NSF N_NSF C V_IAI3S RA_NSM N_NSM  

1co:10:5 all ouk en  tois  pleiosin autOn eudokEsen ho   theos 
     alla ou heis ho   polus  autos eudokeO  ho   theos 
     C  D  P  RA_DPM A_DPMC  RP_GPM V_AAI3S  RA_NSM N_NSM 

 katestrOthEsan gar en  tE   erEmO 
 katastrOnnumi gar heis ho   erEmos 
 V_API3P    C  P  RA_DSF A_DSF 

1co:10:6 tauta de tupoi hEmOn egenEthEsan eis to   mE einai hEmas 
     houtos de tupos egO  ginomai   heis ho   mE eimi egO  
     RD_NPN C N_NPM RP_GP V_API3P   P  RA_ASN D V_PAN RP_AP 

 epithumEtas kakOn kathOs kakeinoi epethumEsan 
 epithumEtEs kakos kathOs kakeinos epithumeO  
 N_APM    A_GPN C   D    V_AAI3P   

1co:10:7 mEde eidOlolatrai ginesthe kathOs tines autOn hOsper gegraptai 
     mEde eidOlolatrEs ginomai kathOs tis  autos hOsper graphO  
     C  N_NPM    V_PMD2P C   RI_NPM RP_GPM C   V_XPI3S  

 ekathisen ho   laos phagein kai pein kai anestEsan paizein 
 kathizO  ho   laos esthiO kai pinO kai anistEmi paizO  
 V_AAI3S  RA_NSM N_NSM V_AAN  C  V_AAN C  V_AAI3P  V_PAN  

1co:10:8 mEde porneuOmen kathOs tines autOn eporneusan kai epesan mia  
     mEde porneuO  kathOs tis  autos porneuO  kai piptO  heis 
     C  V_PAS1P  C   RI_NPM RP_GPM V_AAI3P  C  V_AAI3P A_DSF 

 hEmera eikosi treis chiliades 
 hEmera eikosi treis chilias  
 N_DSF A_NPF A_NPF N_NPF   

1co:10:9 mEde ekpeirazOmen ton  christon kathOs tines autOn epeirasan kai 
     mEde ekpeirazO  ho   *PN*   kathOs tis  autos peirazO  kai 
     C  V_PAS1P   RA_ASM N_ASM  C   RI_NPM RP_GPM V_AAI3P  C  

 hupo tOn  opheOn apOllunto 
 hupo ho   ophis apollumi 
 P  RA_GPM N_GPM V_IPI3P  

1co:10:10 mEde gogguzete kathaper tines autOn egoggusan kai apOlonto hupo 
     mEde gogguzO  kathaper tis  autos gogguzO  kai apollumi hupo 
     C  V_PAD2P  C    RI_NPM RP_GPM V_AAI3P  C  V_AMI3P P  

 tou  olothreutou 
 ho   olothreutEs 
 RA_GSM N_GSM    

1co:10:11 tauta de tupikOs sunebainen ekeinois egraphE de pros nouthesian 
     houtos de tupikOs sumbainO  ekeinos graphO de pros nouthesia 
     RD_NPN C D    V_IAI3S  RD_DPM  V_API3S C P  N_ASF   

 hEmOn eis hous  ta   telE tOn  aiOnOn katEntEken 
 egO  heis ous  ho   telos ho   aiOn  katantaO  
 RP_GP P  RR_APM RA_NPN N_NPN RA_GPM N_GPM V_XAI3S  

1co:10:12 hOste ho   dokOn  hestanai blepetO mE pesE  
     hOste ho   dokos  histEmi blepO  mE piptO  
     C   RA_NSM V_PAPNSM V_XAN  V_PAD3S C V_AAS3S 

1co:10:13 peirasmos humas ouk eilEphen ei mE anthrOpinos pistos de ho   theos 
     peirasmos su  ou lambanO ei mE anthrOpinos pistos de ho   theos 
     N_NSM   RP_AP D  V_XAI3S C D A_NSM    A_NSM C RA_NSM N_NSM 

 hos  ouk easei  humas peirasthEnai huper ho   dunasthe alla poiEsei sun 
 hos  ou eaO   su  peirazO   huper hos  dunamai alla poiEsis sun 
 RR_NSM D  V_FAI3S RP_AP V_APN    P   RR_ASN V_PMI2P C  V_FAI3S P  

 tO   peirasmO kai tEn  ekbasin tou  dunasthai hupenegkein 
 ho   peirasmos kai ho   ekbasis ho   dunamai  hupopherO  
 RA_DSM N_DSM   D  RA_ASF N_ASF  RA_GSN V_PMN   V_AAN    

1co:10:14 dioper agapEtoi mou  pheugete apo tEs  eidOlolatrias 
     dioper agapEtos egO  pheugO  apo ho   eidOlolatrEs 
     C   A_VPM  RP_GS V_PAD2P P  RA_GSF N_GSF     

1co:10:15 hOs phronimois legO  krinate humeis ho   phEmi  
     hOs phronimos legO  krinO  su   hos  phEmi  
     C  A_DPM   V_PAI1S V_AAD2P RP_NP RR_ASN V_PAI1S 

1co:10:16 to   potErion tEs  eulogias ho   eulogoumen ouchi koinOnia 
     ho   potErion ho   eulogia hos  eulogeO  ou  koinOnia 
     RA_NSN N_NSN  RA_GSF N_GSF  RR_ASN V_PAI1P  X   N_NSF  

 estin  tou  haimatos tou  christou ton  arton hon  klOmen ouchi 
 eimi  ho   haima  ho   *PN*   ho   artos eimi  klaO  ou  
 V_PAI3S RA_GSN N_GSN  RA_GSM N_GSM  RA_ASM N_ASM RR_ASM V_PAI1P X   

 koinOnia tou  sOmatos tou  christou estin  
 koinOnia ho   sOma  ho   *PN*   eimi  
 N_NSF  RA_GSN N_GSN  RA_GSM N_GSM  V_PAI3S 

1co:10:17 hoti heis artos hen  sOma hoi  polloi esmen  hoi  gar pantes 
     hoti heis artos heis sOma ho   polus eimi  ho   gar pas  
     C  A_NSM N_NSM A_NSN N_NSN RA_NPM A_NPM V_PAI1P RA_NPM C  A_NPM 

 ek tou  henos artou metechomen 
 ek ho   heis artos metechO  
 P RA_GSM A_GSM N_GSM V_PAI1P  

1co:10:18 blepete ton  israEl kata sarka ouch hoi  esthiontes tas  
     blepO  ho   *PN*  kata sarx ou  ho   esthiO   ho   
     V_PAD2P RA_ASM N_ASM P  N_ASF X  RA_NPM V_PAPNPM  RA_APF 

 thusias koinOnoi tou  thusiastEriou eisin  
 thusia koinOnos ho   thusiastErion eimi  
 N_APF  N_NPM  RA_GSN N_GSN     V_PAI3P 

1co:10:19 ti   oun phEmi  hoti eidOlothuton ti   estin  E hoti eidOlon 
     tis  oun phEmi  hoti eidOlothuton tis  eimi  E hoti eidOlon 
     RI_ASN C  V_PAI1S C  A_NSN    RI_NSN V_PAI3S C C  N_NSN  

 ti   estin  
 tis  eimi  
 RI_NSN V_PAI3S 

1co:10:20 all hoti ha   thuousin daimoniois kai ou theO [thuousin] ou 
     alla hoti hos  thuO   daimonion kai ou theos thuO    ou 
     C  C  RR_APN V_PAI3P N_DPN   C  D N_DSM V_PAI3P  D 

 thelO  de humas koinOnous tOn  daimoniOn ginesthai 
 thelO  de su  koinOnos ho   daimonion ginomai  
 V_PAI1S C RP_AP N_APM   RA_GPN N_GPN   V_PMN   

1co:10:21 ou dunasthe potErion kuriou pinein kai potErion daimoniOn ou dunasthe 
     ou dunamai potErion kurios pinO  kai potErion daimonion ou dunamai 
     D V_PMI2P N_ASN  N_GSM V_PAN C  N_ASN  N_GPN   D V_PMI2P 

 trapezEs kuriou metechein kai trapezEs daimoniOn 
 trapeza kurios metechO  kai trapeza daimonion 
 N_GSF  N_GSM V_PAN   C  N_GSF  N_GPN   

1co:10:22 E parazEloumen ton  kurion mE ischuroteroi autou esmen  
     E parazEloO  ho   kurios mE ischuros   autos eimi  
     C V_PAI1P   RA_ASM N_ASM X A_NPMC    RP_GSM V_PAI1P 

1co:10:23 panta exestin all ou panta sumpherei panta exestin all ou panta 
     pas  exesti alla ou pas  sumpherO pas  exesti alla ou pas  
     A_NPN V_PAI3S C  D A_NPN V_PAI3S  A_NPN V_PAI3S C  D A_NPN 

 oikodomei 
 oikodomeO 
 V_PAI3S  

1co:10:24 mEdeis to   heautou zEteitO alla to   tou  heterou 
     mEdeis ho   heautou zEteO  alla ho   ho   heteros 
     A_NSM RA_ASN RP_GSM V_PAD3S C  RA_ASN RA_GSM A_GSM  

1co:10:25 pan  to   en  makellO pOloumenon esthiete mEden anakrinontes 
     pas  ho   heis makellon pOleO   esthiO  mEdeis anakrinO   
     A_ASN RA_ASN P  N_DSN  V_PPPASN  V_PAD2P A_ASN V_PAPNPM   

 dia tEn  suneidEsin 
 dia ho   suneidEsis 
 P  RA_ASF N_ASF   

1co:10:26 tou  kuriou gar hE   gE  kai to   plErOma autEs 
     ho   kurios gar ho   gE  kai ho   plErOma autos 
     RA_GSM N_GSM C  RA_NSF N_NSF C  RA_NSN N_NSN  RP_GSF 

1co:10:27 ei tis  kalei  humas tOn  apistOn kai thelete poreuesthai pan  
     ei tis  kaleO  su  ho   apistos kai thelO  poreuomai  pas  
     C RI_NSM V_PAI3S RP_AP RA_GPM A_GPM  C  V_PAI2P V_PMN    A_ASN 

 to   paratithemenon humin esthiete mEden anakrinontes dia tEn  
 ho   paratithEmi  su  esthiO  mEdeis anakrinO   dia ho   
 RA_ASN V_PPPASN    RP_DP V_PAD2P A_ASN V_PAPNPM   P  RA_ASF 

 suneidEsin 
 suneidEsis 
 N_ASF   

1co:10:28 ean de tis  humin eipE  touto hierothuton estin  mE esthiete 
     ean de tis  su  legO  houtos hierothutos eimi  mE esthiO  
     C  C RI_NSM RP_DP V_AAS3S RD_NSN A_NSN    V_PAI3S D V_PAD2P 

 di ekeinon ton  mEnusanta kai tEn  suneidEsin 
 dia ekeinos ho   mEnuO   kai ho   suneidEsis 
 P  RD_ASM RA_ASM V_AAPASM C  RA_ASF N_ASF   

1co:10:29 suneidEsin de legO  ouchi tEn  heautou alla tEn  tou  heterou 
     suneidEsis de legO  ou  ho   heautou alla ho   ho   heteros 
     N_ASF   C V_PAI1S D   RA_ASF RP_GSM C  RA_ASF RA_GSM A_GSM  

 hinati gar hE   eleutheria mou  krinetai hupo allEs suneidEseOs 
 hinati gar ho   eleutheria egO  krinO  hupo allos suneidEsis 
 D   C  RA_NSF N_NSF   RP_GS V_PPI3S P  A_GSF N_GSF    

1co:10:30 ei egO  chariti metechO ti   blasphEmoumai huper hou  egO  
     ei egO  charis metechO tis  blasphEmeO  huper hou  egO  
     C RP_NS N_DSF  V_PAI1S RI_ASN V_PPI1S    P   RR_GSN RP_NS 

 eucharistO 
 eucharisteO 
 V_PAI1S   

1co:10:31 eite oun esthiete eite pinete eite ti   poieite panta eis doxan 
     eimi oun esthiO  eimi pinO  eimi tis  poieO  pas  heis doxa 
     C  C  V_PAI2P C  V_PAI2P C  RI_ASN V_PAI2P A_APN P  N_ASF 

 theou poieite 
 theos poieO  
 N_GSM V_PAD2P 

1co:10:32 aproskopoi kai ioudaiois ginesthe kai hellEsin kai tE   ekklEsia 
     aproskopos kai *PN*   ginomai kai *PN*   kai ho   ekklEsia 
     A_NPM   C  A_DPM   V_PMD2P C  N_DPM  C  RA_DSF N_DSF  

 tou  theou 
 ho   theos 
 RA_GSM N_GSM 

1co:10:33 kathOs kagO panta pasin areskO mE zEtOn  to   emautou sumphoron 
     kathOs kagO pas  pas  areskO mE zEteO  ho   emautou sumphoron 
     C   D  A_APN A_DPM V_PAI1S D V_PAPNSM RA_ASN RP_GSM A_ASN   

 alla to   tOn  pollOn hina sOthOsin 
 alla ho   ho   polus hina sOzO   
 C  RA_ASN RA_GPM A_GPM C  V_APS3P 


Help and Acknowledgements